My actual activities:

  • Shardeum (Node Testnet)
  • DeFund Finance (Node Testnet)
  • StarkNet (Node Mainnet)
  • Gear-tech (Gear Node)
  • Sei Network (Ambassador)
  • Zetachain